สถิติวันนี้

34 คน
สถิติเมื่อวาน 20 คน
สถิติเดือนนี้ 412 คน
สถิติปีนี้ 16534 คน
สถิติทั้งหมด 137000 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 ฝ่ายบริหารวิชาการ
 


ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับการศึกษาปฐมวัย )

                 - นางสมพร  พรหนองแสน                ครู ชำนาญการพิเศษ                       หัวหน้า

                 - นางจันทิมา  ชิลสูญ                      ครู ชำนาญการพิเศษ                       ผู้ช่วย

                 - นางมาลี  หงษ์ทอง                       ครู ชำนาญการพิเศษ                       ผู้ช่วย

                 - นางยูนิต  บัวขาว                        ครูผู้ช่วย                                    ผู้ช่วย

- นางสาวเกียรติสุดา  จารัตน์           ครูผู้ช่วย                                    ผู้ช่วย 


 
    ฝ่ายบริหารวิชาการ (ระดับประถมศึกษา )

  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ                     นางสาวอารยา  ใจมั่น                   ครูชำนาญการพิเศษ

  2. งานเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ             นางสาวนิตญา  ดาทอง                  ครู คศ.1       

  3. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  นางสาวอารยา  ใจมั่น  ครูชำนาญการพิเศษ  

      3.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นางปฤษฎางค์  วิเศษชุมพล          ครูชำนาญการพิเศษ    

      3.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางยุพิน  เหลี่ยมดี                       ครูชำนาญการพิเศษ    

      3.3 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวอารยา  ใจมั่น                 ครูชำนาญการพิเศษ

      3.4 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ       นางมณี  สมปาง                           ครูชำนาญการพิเศษ

      3.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ   นายเกียรติศักดิ์  เชื้อศรีสกุล          ครูชำนาญการพิเศษ

      3.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        นางกุหลาบ  วงศ์อุดม                   ครูชำนาญการพิเศษ

      3.7 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ    นางทิตธยา  สีหล้า                        ครูชำนาญการพิเศษ

      3.8 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   นางศุภมาศ  ค้ำคูณ                ครูชำนาญการ

  4. หัวหน้างานวัดและประเมินผล                  นางทิตธยา  สีหล้า                        ครูชำนาญการพิเศษ    

  5. หัวหน้างานแนะแนว                             นายสมมาตร  สมยิ่ง                     ครู คศ.1       

  6. หัวหน้างานทะเบียนนักเรียน                    นางสาวนิตญา  ดาทอง                 ครู คศ.1

  7. หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา

                                                       นางทิตธยา  สีหล้า                       ครูชำนาญการพิเศษ    

  8. หัวหน้างานสื่อ/เทคโนโลยีศึกษา                นายเวทิน  หัดไทยทระ                 ครู คศ.1       

  9. หัวหน้างานงานห้องสมุด                        นางผ่องพรรณ  สีลินลี                  ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
 
 
 
 
     
 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB