สถิติวันนี้

16 คน
สถิติเมื่อวาน 20 คน
สถิติเดือนนี้ 394 คน
สถิติปีนี้ 16516 คน
สถิติทั้งหมด 136982 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 

 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ระดับการศึกษาปฐมวัย)

                 - นางสาวสุวิดา  ศรีเครือดำ               ครู ชำนาญการพิเศษ                       หัวหน้า

                 - นางสาวจิราพร  สร้อยอำภา            พนักงานราชการ                           ผู้ช่วย

                 - นางสาวรมณี  ชัยจันลา                  ครู คศ.1                                    ผู้ช่วย

                 - นางนฏกร  โภคทรัพย์                   ครู คศ.1                                    ผู้ช่วย


 
 ฝ่ายบริหารทั่วไป (ระดับประถมศึกษา)

1 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                      นายสมชาย  ประยงค์หอม                 ครูชำนาญการพิเศษ

2. งานเลขานุการฝ่ายบริหารทั่วไป               นางสมทรง  บุญสมัย                       ครูผู้ช่วย   

3. งานดำเนินงานธุรการ                          นางสาวกมลทิพย์  อุปพงษ์               เจ้าหน้าที่ธุรการ

4. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม        นายสมชาย  ประยงค์หอม               ครูชำนาญการพิเศษ

5. งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน                      นางสาวนิตญา  ดาทอง                   ครู คศ.1   

6. งานรับนักเรียน                                 นางทิตธยา  สีหล้า                           ครูชำนาญการพิเศษ

7. กิจการนักเรียน                                 นายเกรียงศักดิ์  จิตต์หาญ                ครูชำนาญการพิเศษ

8. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน              นางสาวพรทิพา   รัชทินพันธ์           ครูชำนาญการพิเศษ

9. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน   นายสมนึก  สุรพล                      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน       นางกุหลาบ  วงศ์อุดม                      ครูชำนาญการพิเศษ

11. งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ     นายอภิชาติ  แสงสว่าง    ครู คศ.1
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
นายธรรมนูญ  บุญงอก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายจักราวุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารวิชาการ
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
 -
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
 
  
 
 
 

 
โรงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : apssurin3@gmail.com
For Webmaster

Powered by AIWEB