สถิติวันนี้

36 คน
สถิติเมื่อวาน 32 คน
สถิติเดือนนี้ 1236 คน
สถิติปีนี้ 22073 คน
สถิติทั้งหมด 171657 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

 
นางวนิดา  หอมเนียม
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
  

  นางวนิดา  หอมเนียม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
 นางสาวสุธินี สอาดเอี่ยม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
  
  

  นางสาวฐิติยา ดัชถุยาวัตร
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

  นางพรทิพย์ พันธเสน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4
  
  

   นางปราณี เสาเกลียว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5

  นางดวงจันทร์ สังข์ต้อง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6
  
  

  นางยุพดี ค้าขาย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7
  
  
  
 นายสุรกิจ อาจศึก 
   
นายสมภพ ผ่องราษี 
  
  
 
 นางสาวธิราพร สมนิยาม

 นายคมกฤช ประคำทอง

 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายพรชัย  เดชสงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB