สถิติวันนี้

36 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1743 คน
สถิติปีนี้ 14669 คน
สถิติทั้งหมด 164253 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 
 

ผลงานโรงเรียน

 

สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ. 2556 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน(ในฝันรุ่น 2) พ.ศ. 2551
จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”
รับรองคุณภาพปีการศึกษา 2556 - 2558 จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
 - รางวัลชมเชย การแข่งขันแสดงโชว์(Role Play)ทักษะความปลอดภัยทางน้ำ 
ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ
 พ.ศ. 2556 จาก กระทรวงสาธารณสุข 
- รางวัลเหรียญเงินกิจกรรมที่ 4  พ.ศ. 2551 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี 

- ผ่านการประเมิน โรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย "ระดับ ทองแดง" 
พ.ศ. 2551  จาก โรงพยาบาลปราสาท

- โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ ระดับอำเภอ
 พ.ศ. 2554 ผ่านเกณฑ์ระดับทอง
จาก คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอปราสาท
ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด 

พ.ศ. 2552 จังหวัดสุรินทร์

 - เกียรติบัตรโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อยู่ในลำดับที่ 2 พ.ศ. 2556
จาก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  

เกียรติบัตรโรงเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-net) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
อยู่ในลำดับที่ 3 พ.ศ. 2557  
จาก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB