สถิติวันนี้

37 คน
สถิติเมื่อวาน 85 คน
สถิติเดือนนี้ 1744 คน
สถิติปีนี้ 14670 คน
สถิติทั้งหมด 164254 คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-25

 

 
 

ผลงานครู 

 
 
 
 ด้านผู้บริหาร

1. นายวิรุจณ์ศักดิ์  จันทนุภา

    - ปี 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหาร จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    -ปี 2557 รางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา จากคุรุสภา

2. นายวิระ  พิลาโสภา

    - ปี 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

          3. นายสมนึก  สุรพล

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ด้านครูผู้สอน

1. นางณัฐริฎา  เลิศล้ำ

- พ.ศ. 2549 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacer Award)สาขาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

- พ.ศ. 2551 รางวัลเหรียญทอง  การประเมินนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- พ.ศ. 2556 หนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

2. นางเปรมฤดี  ทัดศรี 

    - พ.ศ. 2551 รางวัลเหรียญทอง  การประเมินนวัตกรรมครูและบุคลากรทางการศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ระดับประถมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. นางสมพร  พรหนองแสน 

    - พ.ศ. 2549บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Award)สาขาปฐมวัย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    -พ.ศ. 2556รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    -พ.ศ. 2556 ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานต้นสังกัด สาระการศึกษาปฐมวัย จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

4. นางยุพิน  เหลี่ยมดี

    - พ.ศ. 2547 ครูต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    - พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 5. นางอมรรัตน์  ชื่นจิต

    - พ.ศ. 2546 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    - พ.ศ. 2554 รางวัล Best Pracetice ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดสกลนคร งาน Symposium โรงเรียนในฝัน

    -  พ.ศ. 2554 รางวัลครูสอนดี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

    - รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานนวัตกรรมครูผู้สอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 61 จังหวัดมหาสารคาม

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    -พ.ศ.  2556 รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ จากคุรุสภา

    -พ.ศ. 2557 รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

6. นางวนิดา  หอมเนียม

    - พ.ศ. 2546 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาปฐมวัย สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

7. นางปฤษฎางค์  วิเศษชุมพล

    - พ.ศ. 2545 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    - พ.ศ. 2556 รางวัลครูผู้ทำคุณประโยชน์ทางการศึกษา ประเภทจากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

8. นางทิตธยา  สีหล้า

    - พ.ศ. 2544 ผู้มีผลงานมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสวันประถมศึกษาแห่งชาติ จาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

    - พ.ศ. 2545 ผู้มีความรู้ความสามารถและมีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสงานวันประถมศึกษาแห่งชาติ  จาก สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์

    - พ.ศ. 2545 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    - พ.ศ. 2554 รางวัล Good Pracetice ระดับจังหวัด งาน Symposium โรงเรียนในฝัน

    - พ.ศ. 2554 รางวัลครูสอนดี จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

    - พ.ศ. 2555 ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

    - พ.ศ. 2555 รางวัลเหรียญทอง การนำเสนอผลงานนวัตกรรมครูผู้สอน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 60 จังหวัดอุดรธานี

    - พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

9. นางพรทิพย์  พันธเสน

    - พ.ศ. 2548 ครูแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3

10. นางไพพรรณ  เลี่ยมดี

    - พ.ศ. 2544 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

    - พ.ศ.2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

11. นายวัชชิเนตร  ภู่หมื่นไวย

    - พ.ศ. 2545 บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศ(Teacher Award)สาขาบูรณาการ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

12. นางมณี  สมปาง

    - พ.ศ. 2546 รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู STEMS ระดับจังหวัด กิจกรรมแผนการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้  ช่วงชั้นที่ 2 สพป.สุรินทร์ เขต 1

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

13. นางอุไรวรรณ  กะภูทิน

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

14. นางประนอม  นิราศสูงเนิน

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

15. นางโสภา  จูมสิมมา

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

16. นางจันทิมา  ชิลสูญ

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

17. นางเยาวลักษณ์  พันธุ์สุข

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

18. นางสาวน้อย  แซ่อ๊วง

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

19. นางอรัญญา  ดียิ่ง

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

20. นางเอมอร  พลานุ

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

21. นายสมชาย  ประยงค์หอม

    -พ.ศ. 2556 รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

22. นางกุหลาบ  วงศ์อุดม

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

23. นายเกรียงศักดิ์  จิตต์หาญ

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

24. นางเกสรา  สารสุข

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

25. นางสาวนิตญา  ดาทอง

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

26. นางสาวพรประภา  พรรณกิติกุล

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

27. นางมัลลิกา  รักพงษ์

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

28. นายรวิภพ  ภู่หมื่นไวย

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

29. นางสาววิไลลักษณ์  นามวัฒน์

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

30. นายสมบูรณ์  ชิลสูญ

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

31. นางสาวสุชาดา  ทุนดี

    - พ.ศ. 2557  รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทครูผู้สอน จากคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางธนานันต์  ดียิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร
 
นายจักราวุุธ  ถือคุณ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางสุพัตรา  รัตนกาญจน์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
นายนิลพันธ์  จันทร์เกลี้ยง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 
นางสาวชมศรัณย์  ขบวนฉลาด 
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 
  
 
 
 

 

โงเรียนอนุบาลปราสาทศีกษาคาร
หมู่ 1 ต.กังแอน  อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 โทร.044(552363), 044(532363)  E-mail : [email protected]
For Webmaster

Powered by AIWEB